OMEZENÝ PROVOZ
technická přestávka a dovolená

Objednávky v e-shopu přijímáme i nyní, odesíláme je ale až 30. 5. 2024.

Od června 2024 s Vámi budeme
spolupracovat opět naplno!

 

Obchodní podmínky

   

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na e-Shopu Model DEPO https://www.chytrekostky.cz (dále e-Shop), který provozuje Model DEPO, Alexandr Pícha, IČO: 08440816, od 27. března 2021.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele e-Shopu, tedy společnosti Model DEPO Edice, Alexandr Pícha, se sídlem Zenklova 1545/39, 18000 Praha 8, IČO: 08440816, zapsané podle §71 odst.2 živnostenského zákona na Úřadu městské části Praha 8, dále prodávajících soukromých fyzických osob a kupujících.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v ČR (Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., ve znění novel; Zákon o ochraně spotřebitele, z. č. 634/1992 Sb., ve znění novel; Obchodní zákoník, z. č. 513/1991 Sb., ve znění novel).

 

Pojmy

Provozovatelem e-Shopu https://www.chytrekostky.cz, resp. prodávajícím, je Alexandr Pícha, sídlo Zenklova 1545/39, 18000 Praha 8 − Libeň, IČO: 08440816, podnikatel zapsaný podle §71 odst.2 živnostenského zákona na Úřadu městské části Praha 8, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo samostatný výkon svého povolání kupuje pro své soukromé účely nebo uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které jednají při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší podle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva

Kupující je povinen se seznámit se s těmito Obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy. Pokud nesouhlasí s Obchodními podmínkami na webu https://www.chytrekostky.cz, nesmí jeho služby užívat. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Je-li kupujícím kupující, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku".

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Cena, věrnostní slevové body, kódy a kupóny

Ceny uvedené u produktů jsou konečné. Případnou slevu je nutné vyjednat před uzavřením objednávky v e-Shopu. Jakoukoliv pozdější případnou změnu není možné provést bez zrušení předchozí objednávky a dojednání objednávky nové.

Slevové body, kódy a kupóny není možné kombinovat. Při každém nákupu lze uplatnit jen jednu slevu. Pokud kupující v rozporu s tímto ustanovením zadá více slev pro jednu objednávku, je to důvodem pro zrušení objednávky pro porušení těchto Obchodních podmínek stanovených provozovatelem.

 

Věrnostní slevové body

Věrnostní body získává kupující za doručené zboží, které kupující převzal a potvrdil prodejci e-mailem, že mu bylo doručené. Prodejce poté na základě tohoto potvrzovacího e-mailu věrnostní body validuje. 

Kupující může použít validované věrnostní body pro uplatnění slevy na kupované zboží, nemůže ale věrnostní body kombinovat s jinou slevou. Věrnostní body není možné použít na zboží ve slevě ani v kombinaci se slevovým kódem. Pokud kupující v rozporu s tímto ustanovením použije věrnostní body v kombinaci s další slevou, je objednávka neplatná a prodávající je oprávněný od takové kupní smlouvy odstoupit. 

  

Platba a převzetí objednaného zboží smlouva

Kupující je povinen uhradit zboží do 5 pracovních dnů od doby, kdy je objednal, a to platbou za toto zboží a jeho doručení na účet Model DEPO Edice, Alexandr Pícha, 2701710995/2010, Fio Banka, nebo při jeho osobním převzetí, pokud se se zástupcem Model DEPO Edice písemně nedohodl jinak. Pokud kupující neuhradí částku za toto zboží a jeho dopravu do 5 pracovních dnů od jeho objednání, a nebo do 5 pracovních dnů nesjedná osobní převzetí a platbu za toto zboží v provozovně Model DEPO Edice, má se za to, že odstupuje od kupní smlouvy. Model DEPO Edice v takovém případě provede zrušení této objednávky.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, resp. zrušení objednávky, může kupující provést novou objednávku. Doba pro úhradu objednaného zboží se pak počítá od nového data jeho objednávky.

 

Poštovné a doprava

Prodávající informuje o aktuálně stanoveném poštovném a způsobu dopravy na speciální stránce tohoto e-shopu. Tato částka zahrnuje veškeré náklady na zaslání zboží kupujícímu jako balné, obalový materiál, platby dopravci apod. Při nákupu zboží je vždy platné aktuální poštovné v e-shopu. 

Při společném nákupu na e-shopech Model Depo Shop: shop.modeldepo.cz a Chytré kostky: www.chytrekostky.cz může kupující zvolit jedno poštovné pro obě objednávky, a to tak že na jednom z obou e-shopů zvolí poštovné, resp. dopravce, a na druhém dopravu zdarma. Pokud objednávka v obou e-shopech přesáhne dohromady 1999 Kč, může zvolil dopravu zdarma na obou e-shopech.

> AKUÁLNÍ CENY POŠTOVNÉHO 

 

Reklamace

Kupující je povinen při přebírání od přepravce pečlivě zkontrolovat dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřevezme.

V den převzetí si kupující pečlivě zkontroluje neporušenost zboží. Pokud by bylo poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, nebo pokud by se stalo, že zboží není kompletní zboží nebo omylem neodpovídá objednanému typu, kupující hned o tom hned informuje e-mailem na info@modeldepo.cz.

Prodávající se zavazuje vyřídit všechny oprávněné reklamace ke spokojenosti kupujícího.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Pokud kupující zboží reklamuje, lhůta pro vyřízení reklamací je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je v takovém případě povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Oprávněné reklamace vyřídí prodávající v co nejkratší době, v krajním případě nejdéle do 20 dnů. Peníze vám pošleme na účet nebo vyplatíme v naší kanceláři, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

  

Vrácení poštovného

Náklady spojené s dopravou zboží zpět vám uhradíme při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná – nebude se jednat například o závadu způsobenou chybnou manipulací, mechanickým poškozením apod.
  • prostřednictvím e-mailu na adresu info@modeldepo.cz zašlete výzvu k proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  • doložíte výši nákladů – scan účtenky za poštovné, přepravní list apod.
  • proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží jako náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu apod.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaný předmět při převzetí nemá vady. V době, kdy kupující zboží převzal, zodpovídá prodávající zejména za tyto charakteristiky:

  • prodávaný má vlastnosti, které si strany ujednaly. Pokud takové ujednání nesjednaly, má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu prodávaného předmětu
  • prodávaný předmět slouží účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • prodávaný předmět odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

Nemá-li prodávaný předmět výše uvedené vlastnosti, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu nebo na opravu prodávaného předmětu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo předmět opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Pokud kupující porušil instrukce k nákupu uvedené v popisu produktu, např. omezení množství objednávaných kusů zboží na jednou zákazníka apod., ustanovení Obchodních podmínek a instrukce a podmínky jinde v e-Shopu, je prodávající oprávněný odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající je také oprávněný odstoupit od smlouvy, pokud neobdržel objednané zboží, produkt má nepředpokládané vady a nebo není na skladě.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající povinen neprodleně, a to nejpozději do 2 pracovních dnů, vrátit zaplacenou částku kupujícímu způsobem, jakým kupující zaplatil za objednané zboží.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty provozovatele webu info@modeldepo.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím už při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to už není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Pokud je vrácený zakoupený předmět poškozený jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • dodávka předmětu, který byl upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • úprava provedená na žádost kupujícího
  • dodávka předmětu v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal a který není možné bez známek poškození obalu do obalu vrátit.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující. Prodávajcí si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

 

Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Kupující uděluje provedením registrace anebo odesláním objednávky souhlas společnosti Model DEPO, Alexandr Pícha se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@modeldepo.cz nebo aktualizací svého profilu na webu https://www.chytrekostky.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat a to oznámením na e-mail: info@modeldepo.cz nebo písemně zasláním na adresu:
Model DEPO
Alexandr Pícha
Zenklova 1545/39
18000 Praha 8

 

Rozsah zpracování osobních údajů kupujících

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je Model DEPO, odpovědná osoba Alexandr Pícha, Zenklova 1545/39, 18000 Praha 8, IČO: 08440816

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR  za účelem vyřízení objednávky zboží v eshopu https://www.chytrekostky.cz. Vyslovíte-li při vyplnění objednávky souhlas se zasíláním newsletteru a informačních sdělení webu https://www.chytrekostky.cz, můžeme Vás informovat na Vaši emailovou adresu také tímto způsobem.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kontakty nesdílíme s žádným marketingovým ani jakýmkoliv jiným subjektem.

Odesláním objednávky stvrzujete kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném níže v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto souhlas společnosti Model DEPO Edice, odpovědná osoba Alexandr Pícha, Zenklova 1545/39, 18000 Praha 8, IČO: 08440816 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresa
- e-mail
- telefonní číslo

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky v eshopu https://www.chytrekostky.cz. Pokud jste zvolil/a vyřízení objednávky přes některou ze zásilkových služeb, budou Vaše osobní údaje sdíleny s touto službou za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp. po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Podle ustanovení GDPR máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížnosti kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@modeldepo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat Českou obchodní inspekci a postupovat podle pravidel mimosoudního řešení sporu.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení platná jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a městský soud v Praze.

 

Nejsme plátci DPH. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod.